Procedura recenzowania:

Procedura jest zgodne z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”

  1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
  2. Nadesłane teksty - w ramach tzw. recenzji wstępnej - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistą w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł, posia­dają co naj­mniej tytuł dok­tora habi­li­to­wa­nego ( w przypadku recenzentów z Polski) i którzy nie są członkami Redakcji pisma.
  3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
  4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden zrecenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niżnarodowość autora pracy.
  1. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania
- tekst nie nadaje się do publikacji

  1.  Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  2. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  3. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego
  4. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
  5. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

 

Artykuły ukoazujące się w Journal of Intercultural Management są recenzowane przez:

Lista recenzentów zewnętrznych

Prof. dr hab. Jurij Raszkiewicz – Politechnika Lwowska

Prof. John Chetro Schivos - Fitchburg State University

Prof. Tatyana Fotina – Sumy National Agrarian University

prof. Rafael Hernandez Barros,Universidad Complutense de Madrid

Prof. Paulo Cesar Chagas Rodrigues- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologa de São Paulo

prof. Jerry Lewis – Clark Univeristy

prof. Robert Ristino – Clark Univeristy

Prof. Hinojosa Pérez Anatolia Hortencia - Universidad Católica Santa María

Prof. dr. hab. Jeżak Jan – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zając Czesław – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Kryńska Elżbieta – Uniwersytet Łódzki

dr Svitlana Zapara -  Sumy National Agrarian University

dr Marcela Contreras Rebeca Loera - Universidad de Occidente

dr doc. ing. Vanda Maráková - Uniwersytetu Mateja Bela


Recenzenci są zobowiązani do przesłania dokumentu o niewystępowaniu konfliktu interesów.Społeczna Akademia NaukPolska Akademia OtwartaClark University